Booksy.bg - Booking reservation system
Хотели Add
Изработка на сайт с форма за резервации за хотели, къщи за гости и вили, апартаменти и стаи за гости - Плевен, София

Политика за лични данни и настаняване

Политика за лични данни и настаняване - Изображение 1

Политика за защита на лични данни е задължителна за всеки бизнес. Този закон урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва услуги, включително и тези, предлагани онлайн чрез специализирана платформа на Вашия уебсайт, включително и чрез социалните мрежи.

Данни, предоставени от Вас се събират, обработват и съхраняват съгласно действащите нормативни изисквания относно воденето на регистър на настанените туристи от лицата, извършващи дейност хотелиерство, а именно:

  • имена на лицето;
  • ЕГН /за български граждани/ или ЛНЧ /за чужди граждани с разрешение за пребиваване в БГ/, или дата на раждане /при всички останали случаи/;
  • пол;
    националност;
  • номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност, държава издала националния документ.

Цели и правни основания за обработване на личните данни:

Същевременно, обработването на определени лични данни е необходимо за спазването на законови задължения на дружеството по Закона за туризма, Закона за гражданската регистрация, Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове, както и за защитата на легитимните интереси на администратора или на трета страна.